આજનો સુવિચાર – હેતુ

આ જગતમાં કોઇ પણ ઘટના કોઈ ચોક્કસ હેતુ વિના થતી નથી.

આપણી મર્યાદિત સમજ અને અપૂર્ણ જ્ઞાનને લીધે , આપણને દરેક ઘટના તથા એનાં હેતુમાં અલ્પતા દેખાય છે.

Nothing is Random in the Universe, Randomness is due to the incompleteness of our knowledge.

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.