શ્લોક ૨ : શ્રીમદ ભગવદ ગીતા

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥२३॥

 

 

ના શાસ્ત્રો એને (આત્મા) છેદી શકે છે , ના અગ્નિ એને બાળી શકે છે.
ના પાણીમાં એ તરબોળ થાય છે, ના વાયુ વડે સુકવી શકાય છે
(Neither the weapons can cleave it (the soul), nor can fire burn; water can not drench it, nor can air dry.)

 

 

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च।
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥२४॥

 

 

આત્માને કયારે ભાંગી, બાળી કે સુકવી ના શકાય. આત્મા તો નિત્ય, વ્યાપક , અચળ , સ્થિર અને અનંત છે
(This (soul) can not be broken or burnt or dried-up. Soluble indeed, it is everlasting, all pervading, and immovable, stable and primeval.)

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.