ચોપાઈ : તુલસીદાસ (બાલ કાંડ)

मंगल भवन अमंगल हारी ।
द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥२॥

ઉપરની ચોપાઈમાં તુલસીદાસજી ભગવાન શ્રી રામનો પરિચય આપતાં  કહે છે “એ જે સમસ્ત મંગલ કાર્યોનું ભવન છે અને સમસ્ત અમંગલને (માત્ર તેમના સ્મરણથી ) હરી લેનાર છે , એ જ શ્રી રામ મારા ઉપર દયા કરો , જે  મહારાજ દશરથના રાજ મહેલમાં રમતા હતાં”

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.