એક શ્લોકી મહાભારત

आदौ पाण्डवधार्तराष्ट्रजननं लाक्षागृहे दाहनम्

द्यूते श्रीहरणं वने विचरणं मत्स्यालये वर्तनम् ।

लीलागोग्रहणं रणे विहरणं सन्धिक्रियाजृम्भणम्

पश्चाद् भीष्मसुयोधनादि हननं एतन्महाभारतम् ।।

— एकश्लोकी महाभारत

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.