આજનો સુવિચાર

યોગ્ય સમય પહેલાં અને નસીબમાં લખ્યું હોય એનાથી વધારે , કંઇ જ મળતું નથી .
જરૂરી લાયકાત વિના અને , યોગ્ય અધિકાર સિવાય ઉત્તમ વસ્તુ મળતી. નથી.
છતાં, કોઇ કારણે એવી વસ્તુ મળે છે તો એ કલ્યાણકારક ઠરતી. નથી.

Before appropriate time and what’s been written in one’s fate, no one get any thing in their life.
Furthermore, without rightful qualification and competence , one can not achieve excellent things in life. And if, for any reason one who gets such things, it will not turn out to be beneficent in their individual lives.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.