અમે , તમારા અંગત મિત્રો.

જયારે દેહ મૂકી ,
વિલાપ કરી રહ્યાં હતા તમે;
ત્યારે તમને ઘરમાંથી “કાઢવા”ની ,
તૈયારી કરી રહેલા અમે ,
તમારા અંગત મિત્રો.

જયારે સ્મશાનમાં,
અગનથી ઘેરાયેલા હતા તમે;
ત્યારે સુર્યનાં તાપથી બચવા ,
છાંયડો શોધી રહેલા અમે ,
તમારા અંગત મિત્રો

જયારે  રાખનાં  ઢગલાં બની,
પાછાં ફરી  રહ્યાં હતા, તમે ;
ત્યારે આ શોકને ભૂલાવવા “યાર”,
ચાની એક પ્યાલી પી રહેલા અમે ,
તમારા અંગત મિત્રો

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.