જાણવા જેવું: -ઘ્યાનના પ્રકાર

ઘ્યાનના ચાર પ્રકાર છે.

  • સાંગઃ- ભગવાનની મૂર્તિનું નખ- શિખા પર્યાંત ઘ્યાન કરવું
  • ઉપાગ:- ભગવાનની મૂર્તિનું વસ્ત્ર અને આભૂષણ સહિત ઘ્યાન કરવું.
  • સલીલા:- ભગવાનની મૂર્તિનું વિવિધ લીલાઓ સહિત ઘ્યાન કરવું
  • સપાર્ષદ:- ભગવાનની મૂર્તિનું તેમના અતરંગ ભકતો સહિત ઘ્યાન કરવું.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.