કોઈ નઝમ ૧ – બેફામ

રડ્યાં “બેફામ” સૌ મારા મરણ પર એ કારણથી ,
હતો મારો જ એ અવસર અને મારી હાજરી જ ન હતી

– “બેફામ”

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: