આજ્નો સુવિચાર – જ્ઞાન પ્રાપ્તિની રીત

દુનિયામાં ત્રણ રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે :

  • પહેલું મનનથી , જે સર્વશ્રેષ્ઠ છે.
  • બીજું અનુકરણથી , જે સૌથી સરળ છે.
  • ત્રીજું અનુભવથી , જે અત્યંત કડવું છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.