આજનો સુવિચાર – મનુષ્યનાં પ્રકાર

अधमा: धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा: |
उत्तमा: मानमिच्छन्ति मानो हि महताम् धनम् ||

અધમ મનુષ્ય ધનની આશા રાખે છે.
સામાન્ય મનુષ્ય ધન અને પ્રતિષ્ઠા ની આશા રાખે છે.
ઉત્તમ
મનુષ્ય માત્ર પ્રતિષ્ઠા ની આશા રાખે છે.
કારણકે
પ્રતિષ્ઠા  હંમેશા  ધન કરતા મહાન છે.

An inferior person’s desire is money.
An average person will desire money and respect.
A great person desires respect (and not Money).
Respect is superior to money.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.