આજનો સુવિચાર – સત્ય શું છે ?

What is Truth ?

Its mere interpretation of each individual’s view.

સત્ય શું છે ?

એ તો માત્ર દરેક પ્રાણીનો પોતાનો એક અભિપ્રાય છે.

1 comment so far

  1. hitesh on

    સુન્દર વણઁન છે
    ખુભ ખુબ અભીનંદન

    Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.