શ્લોક : શ્રી રામ સ્તુતિ – એક શ્લોકી રામાયણ

आदौ राम तपोवनादि गमनं, हत्वा मृगं कांचनं

वैदेही हरणं, जटायु मरणं, सुग्रीव संभाषणं

बाली निर्दलं, समुन्द्र तरणं, लंकापुरी दाहनं

पश्चाद्रावण-कुम्भकरण हननं, एतद्धि रामायणं

— एकश्लोकी  रामायण

1 comment so far

  1. Saralhindi on

    well said in one SHLOK !

    Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.