આજનો સુવિચાર

Coming together is a Beginning.
Growing together is a Progress.
Keeping together is a Friendship.
Working together is a Business.

ભેગા મળવું, તે શરૂઆત છે.
સાથે આગળ વધવું, તે પ્રગતિ છે.
સાથ આપવો , તે મિત્રતા છે.
સાથે કામ કરવું, તે વ્યાપાર છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.