જાણવા જેવું : શરીરની નવ અવસ્થા

निषेक गर्भ जन्मानि बाल्यकौमारयौवनम् |
वयोमध्यं जरा मृत्यु: इति अवस्थाः तनोः नव || ४६
श्रीमद भागवत् महापुराणां , स्कन्धः ११ , स्ध्याय २२

પ્રત્યેક પ્રાણીના શરીરની નવ અવસ્થા છે.
ગર્ભ પ્રવેશ  અવસ્થા પહેલી , ગર્ભવૃદ્ધિ બીજી , અને જન્મ ત્રીજી અવસ્થા છે.
બાલ્ય અવસ્થા ચોથી , કૌમાર પાંચમી અને યૌવન છઠ્ઠી અવસ્થા છે.
સાતમી પ્રૌઢા અવસ્થા , આઠમી વૃદ્ધા અને મૃત્યુ તે નવમી અવસ્થા છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.