દેવી સ્તુતિ : દુર્ગા

या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः .
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम् ..

— “શક્રાદય સ્તુતિ”

અર્થાત :
જે દેવી પુણ્યવાન મનુષ્યના ઘરમાં શ્રીલક્ષ્મી સ્વરૂપે વાસ (લાભ, શુભ) કરે છે , (તે) પાપી મનુષ્યના ઘરમાં અલક્ષ્મી રૂપે (દુઃખ, દેવું) દેખાય છે. વિચારશીલ મનુષ્યના હૃદયમાં સુબુદ્ધિ રૂપે વાસ કરે છે સત્યવાન જનોમાં શ્રદ્ધા અને કુળવાન જનોમાં લજ્જા રૂપે જણાય છે. તેવા આ દેવીને અમે નમન કરીએ છે. હે દેવી આપ આ જગતનું પાલન કરો.

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.