જાણવા જેવું – પુરુષો / સ્ત્રીઓની તુલના

स्त्रीणां द्विगुण आहारः  प्रज्ञा चैव चतुर्गुर्णा |
षड्गुणो व्यवसायश्च कामश्चाष्टगुणः  स्मृतः || ३३

–गारुडे पुराण  , आचारकाण्डः  , १०९ अध्याय

સ્ત્રીઓની તુલનામાં પુરુષોનો આહાર બે ગણો , બુદ્ધિ ચાર ગણી , કાર્યની ક્ષમતા છ ગણી અને કામ વાસના આઠ ગણી માનવામાં આવે છે

ગરુડ પુરાણ , આચાર ખંડ , અધ્યાય ૧૦૯

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.