શાસ્ત્રવિધાન: પુત્રોના પ્રકાર

માર્કંડેય પુરાણ, ૨૦મો અધ્યાય

પિતા શત્રુજીત અને પુત્ર ઋતધ્વજ વચ્ચેનો સંવાદ

तदुपात्तं यशः पिता धनं वीर्य मथापि वा |
तन्न हाय पते यस्तु स नतो मध्यमः स्मृतः || ८३||

જે પિતાએ યશ , ધન અને પરાક્રમ પ્રાપ્ત કર્યું છે , તેને  જે ઓછું નથી કરતો તે પુત્ર “મધ્યમ”  શ્રેણીનો જાણવો.

तद्दिर्य्यादधिकं यस्तु पुनरन्यत् स्वशक्तितः |
निष्पादयति तं प्राज्ञाः प्रवदन्ति नरोत्तमं || ८४||

જે પોતાની શક્તિથી પિતાની અપેક્ષાથી પણ આધિક પરાક્રમ દેખાડે તેને વિદ્વાન પુરુષો “શ્રેષ્ઠ” પુત્ર માને છે.

यः पिता समुपात्तानि धनविर्ययशांसी वै |
न्यूनतां  नयति प्राज्ञास्तमाहुः   पुरुषाधमं  || ८५ ||

કિન્તુ જે પિતા દ્વારા ઉપાર્જિત ધન , વીર્ય, અને યશ પોતાના સંયમ ઘટાડી દે છે, એ બુદ્ધિમાન પુરુષો દ્વારા “અધમ” પુત્ર ગણાય છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.