દેવી સ્તુતિ : લક્ષ્મીજી (૧)

यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः |
मां स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यमि परड:मुखी  ||
– विष्णुपुराण ( नवमो अध्याय -१३९)

જે મનુષ્ય સવારે અને સંધ્યા કાળે મારું (લક્ષ્મીજી) સ્મરણ કરશે અથવા  આ સ્ત્રોત્ર (વિષ્ણુ પુરાણમાં ઇંદ્રે કરેલી સ્તુતિ) કરશે તેનાથી હું ક્યારેય વિમુખ નહિ થાઉં.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.