શાસ્ત્રવિધાન: પતિનો ધર્મ

માર્કંડેય પુરાણ, ૨૦ મો અધ્યાય

કુંન્ડલાનો   ઋતધ્વજ અને મદાલસાને ઉપદેશ

भर्त्तव्या रक्षितव्या च भार्या हि पतिना सदा |
धर्मार्थकामसंसिध्यै भार्या भर्तु सहायिनी || ६८ ||

પતિએ પોતાની પત્નીનું સદા ભરણ-પોષણ અને રક્ષણ કરવું જોઈએ.
પતિ, પોતાની પત્ની પ્રત્યેના પ્રેમને  વશ રહી , ધર્મ , અર્થ અને કામ ત્રણેની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે.

तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि सङ्गंमः
कथं भर्यामृत्ते धर्मंमर्थं वा पुरुषो प्रभोः || ६९ ||

ધર્મના કામોમાં અથવા દેવતા, પિતર , ધ્રુત્ય અને અતિથીનું પૂજન પત્નીની સહાયતા વિના સંભવ નથી

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.