આજનો સુવિચાર – પાપી , સંત

“There is no saint without a past and no sinner without a future.”

— Justice Markandey Katju

(Press Council of India chairman 2012)

આ જગતમાં કોઈ સંત નથી જેનું કંઈ ભૂતકાળ (જેમાં કોઈ કુકર્મ ના કર્યા) ના હોય અને કોઈ પાપી નથી જેનું કંઈ ભવિષ્ય (જેમાં કોઈ પુણ્ય ના કરે) નથી.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.