શાસ્ત્રવિધાન – વ્યવહારની નીતિ

यस्मिन्यथा वर्तते यो मनुष्य-
स्तस्मिंस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः। ७ अ

જે મનુષ્ય આપની સાથે જેવો વર્તાવ કરે , એની સાથે તેવો જ વર્તાવ કરવો જોઈએ. આ ધર્મની નીતિ છે.

मायाचारो मायया वर्तितव्यः
साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ।। ७ ब

કપટનું આચરણ કરવાવાળા જોડે કપટપૂર્ણ વર્તાવ કરવો અને સારું વર્તન કરવાવાળા જોડે સાધુ વ્યવહાર કરવો જોઈએ

– મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૩૭ મો અધ્યાય ( વિદુર નીતિ )

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.