જાણવા જેવું – અન્નના પ્રકાર

અન્નના ચાર પ્રકાર છે : ભક્ષ્ય,  ભોજ્ય,  લેહ્ય,  ચોષ્ય

ભક્ષ્ય – દાંતથી  ખાવાને યોગ્ય

ભોજ્ય – જીભથી જમાય તે

લેહ્ય  – ચાટવા યોગ્ય પદાર્થ

ચોષ્ય – ચૂસીને ખાવાનો ખોરાક

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.