આજનો સુવિચાર – જીવન પર રાજ

વિજય વખતે ઉલ્લાસ અને ગર્વ પર સંયમ , અને પરાજય વખતે નિરાશા અને શોક ઉપર કાબુ રાખે છે , એવા જણ જીવન પર બાદશાહની સમાન રાજ કરે છે.

One who controls pride and pomp during the victory, and during the defeat despair and grief ; rules their life as king.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.