આંખ બંધ કરુંને …

આંખ બંધ કરુંને તમારાં દર્શન થઈ જાય તો સારુ ,
દિલ મારું ધડકે ને તમે જાન થઈ જાય તો સારુ ,
બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી મારી ,
બસ મૃત્યુ પછી પણ તમને જોવા મારી કબરમાં નાની તિરાડ થઈ જાય તો સારુ !

– “જનાબ””

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: