દુહા ૭

હે ,

જે વાતુ કરે કપટ ,

    ને કરે વ્યવહાર લપટ,

એ જન તો ભારે અગન સમા,

    આઘેથી પણ આપે સજા.

અર્થાત: જે માણસ વાતોમાં કપટ કરે અને વ્યવહારમાં લુચ્ચા હોય , એવા લોકોને ભયંકર અગ્નિ સમાન જાણવા જે દૂર બેઠાં બેઠાં પણ સજા કરે. ( દઝાડે / હેરાન કરે ) .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.