શ્લોક : પ્રાતઃસ્મરણ ૨


गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः |

गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ||

પોતાના ગુરુને યાદ કરી આ શ્લોક ઉચ્ચારવો.

હે ગુરુ તમે બ્રહ્માનું સ્વરૂપ છો. તમે જ વિષ્ણુ રૂપ છો . તમે જ મહેશ છો .
તમે સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છો અને તમને હું નમસ્કાર કરું છું

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.