આજનો સુવિચાર – પ્રેમ એક સંગ્રામભૂમિ

Love may be blind but definitely not be kind.

Its a open battlefield.

  • If you win, you are next to God.
  • if you loose, you are next to Grave.

પ્રેમ કદાચ આંધળો હોઈ શકે પણ દેખીતી રીતે ઉદાર નથી. પ્રેમ એક સંગ્રામભૂમિ છે.

જો તમે પ્રેમમાં જીત મેળવો છો તો તમે પરમાત્માને મળવાનો આનંદ પામો છો.

જો તમે પ્રેમમાં હાર મેળવો છો તો તમે મૃત્યુશૈયા પર પડ્યા હોય તેવી પીડા અનુભવો છો.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.