શ્લોક : પ્રાતઃસ્મરણ ૩


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव |

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ||

પોતાના ઇષ્ટ દેવને યાદ કરી આ શ્લોક ઉચ્ચારવો.

તમે  મારા માતા છો. અને તમે મારા પિતા છો છો . તમે જ મારા સંબધી અને સખા છો .
તમે મારી વિદ્યા અને તમે મારું ધન છો . તમે અને માત્ર તમે મારા સર્વસ્વ દેવ છો.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.