દુહા ૮

હે
વાણી સ્ફુરે વિચાર થકી ,

    ને વિદ્યા તો વિચારની ધણિયાણી,

એ વિદ્યા તો વિનયથી શોભે,

    પણ સંસ્કાર એ સહુની માવડી

અર્થાત : તમારી વાણી તમારા વિચારોનું દર્પણ છે . પણ એ વિચારો તો વિદ્યાથી પ્રગટે છે . એ કહેવત સહુને ખબર છે કે વિદ્યા તો વિંનયથી શોભે , પણ તમારો વિનય તો માં-બાપે આપેલા સંસ્કારમાંથી પ્રગટ થાય છે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: