ચોપાઈ : તુલસીદાસ ૧૦ – ભગવાન શિવનું મહાત્મ્ય

જપહુ જાઇ સંકર સત નામા,

    હોઇહિ હૃદયઁ તુરંત બિશ્રામા |

કોઉ નહિં સિવ સમાન પ્રિય મોરેં ,

    અસિ પરતીતિ તજહુ જનિ ભોરેં ।।

જેહિ પર કૃપા ન કરહિં પુરારી ,

    સો ન પાવ મુનિ ભગતિ હમારી |

– શ્રી રામચરિત માનસ/ પાંચમો વિશ્ચામ

ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ નારદજીને કહે છે “તમે ભગવાન શંકરના  નામનું સો વખત જપ કરો, અને તમને  હ્રદયમાં (પાપમાંથી) શાંતિ મળશે . ભગવાન શિવથી અધિક મને કોઈ પ્રિય નથી, આ વાત વિશ્વાસથી પણ કયારે ભૂલશો નહીં. જો ભગવાન શંકરની કૃપા ના હોય તેને મારી ભક્તિ કયારે પ્રાપ્ત થતી નથી ”

ૐ નમ: શિવાય , શિવાય નમ: ૐ

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.