શ્લોક : પ્રાતઃસ્મરણ ૬

प्रात: स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां
                             सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् ।
दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्त्रहस्तां
                             रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम् ||
શરદ ઋતુના ચંદ્ર સમાન દેદીપ્યમાન આભાવાળી ,ઉત્તમ રત્નોથી જડિત મકરકુંડલ તથા હારોથી સુશોભિત, દિવ્ય આયુધોથી જાજ્વલ્યમાન સુંદર આસમાની રંગના હજારો હાથોવાળી ,
લાલ કમલનાં ચરણોવાળી  ભગવતી દુર્ગાદેવીને  હું પ્રાતઃકાળમાં સ્મરણ કરું છું.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.