જાણવા જેવું : ચક્રવર્તીના ચૌદ રત્નો

चक्रं रथो मणिः खंगश्वर्म रत्नं च पत्र्चमम । केतुर्निधिश्च सप्तैव प्राणहीनानि चक्षते ॥
भार्या पुरोहितश्चैव सेनानी रथकुच्च यः । पत्त्यश्वकलभाश्चेति प्राणिनः सप्त कीर्तिताः ॥
चतुर्दशोति रत्नानि सर्वेषा चक्रवर्तिनाम् ।’

— ધર્મ સંહિતા

અર્થાત: ચક્ર , રથ , મણિ, ખડગ , ઢાલ, ધ્વજા અને ખજાનો આ સાત પ્રાણહીન રત્ન છે. સ્ત્રી , પુરોહિત , સેનાપતિ , પાયદળ, રથી દળ ,  અશ્વ દળ , હાથીદળ આ સાત  પ્રાણયુકત રત્ન છે . આ ચૌદ રત્ન ચક્રવર્તી પાસે હંમેશા  રહે છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.