શાસ્ત્રવિધાન: ભોજન ક્યાં લેવાય

संप्रीतिभोज्यान्यन्नानि आपद्भोज्यानि वा पुनः ।

— મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૯૦  મો અધ્યાય

ઘર સિવાય કોઈ પણ જગ્યાએ  ભોજન બે કારણને લીધે કરી શકાય: પ્રેમ વશ થઇને અથવા આપત્તિ કાળમાં

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.