જાણવા જેવું : આઠ વસુ

धरो ध्रुवश्च सोमश्च सावित्रोऽथानिलोऽनलः।
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोष्टौ प्रकीर्तिताः।। १७

— મહાભારત (અનુશાસન પર્વ , ૨૫૫  અધ્યાય)

આઠ વસુ  : ઘર , ધ્રુવ , સોમ , સાવિત્ર , અનલ , અનિલ , પ્રત્યુષ, અને પ્રભાસ

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.