આજનો સુવિચાર – દુ:ખની ઔષધી

भैषज्यमेतद्दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्।
चिन्त्यमानं हि चाभ्येति भूयश्चापि प्रवर्तते।
प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमौषधैः।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ, ૨૦૩ અધ્યાય


અર્થાત:
દુ:ખ નું ચિંતન (યાદ ન કરવું) એ જ  એની ઔષધી છે.  દુ:ખને યાદ કરવાથી એ સામે આવે છે અને વધતું રહે છે. આથી માનસિક દુ:ખ વિચારથી અને શારીરિક દુ:ખ ઔષધીઓથી દુર કરવું જોઈએ .

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.