આજનો સુવિચાર – નફરત અને માન

જે લોકો તમને નફરત કરે છે એ તમારા પરેશાન શુભેચ્છક છે જે એ સમજી નથી શકતાં કે બાકી બધાં તમને શું કરવા માન આપે છે.

“People who hates you are just the confused admirers because they can’t figure out the reason why everyone loves you.”

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.