આજનો સુવિચાર : શૂન્યતા


शून्यमपुत्रस्य गृहं चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम् 
मूर्खस्य दिशः शून्याः सर्वं शून्यं दरिद्रस्य | 8 |

– मृच्छकटिकम्

ઉપરનાં શ્લોકમાં શૂદ્રક નામનો કવિ કહે છે : ” પુત્ર વિના ઘર ખાલી હોય છે . જેને સારો મિત્ર નથી તેને માટે (ઘર) લાંબો બખત શૂન્ય છે . મૂર્ખને માટે દિશાઓ શૂન્ય છે જયારે દરિદ્રનું તો સઘળું શૂન્ય છે .”

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.