શ્લોક : શ્રીકૃષ્ણ સ્તુતિ ૭

वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः ।
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ २७ ॥

— શ્રીમદ ભાગવત , પહેલો સ્કંધ , અધ્યાય બીજો

અર્થાત : વેદોનું તાત્પર્ય શ્રી કૃષ્ણમાં જ છે. યજ્ઞોનો ઉદેશ્ય શ્રી કૃષ્ણ છે. યોગ શ્રી કૃષ્ણ માટે કરવામાં આવે છે અને સમસ્ત કર્મોની પરિસમાપ્તિ પણ શ્રી કૃષ્ણમાં જ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.