જાણવા જેવું – રજોગુણની વૃદ્ધિ

अतुष्टिः परितापश्च शोको लोभस्तथाऽक्षमा।
लिङ्गानि रजसस्तानि दृश्यन्ते हेत्वहेतुभिः।।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ, ૧૯૧ અધ્યાય

અર્થાત
: જયારે કોઈ પણ કારણ વિના અસંતોષ, શોક , સંતાપ , લોભ, અને અસહનશીલતાનો ભાવ  થાય ત્યારે “રજો ગુણ”ની વૃદ્ધિ થઇ હોય તેમ જાણવું

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.