શ્લોક : દીપ-જ્યોતિशुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा |
शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते ||

અર્થાત: આ દીપ-જ્યોતિને હું પ્રણામ કરું છું જે જીવન માંગલિક અને કલ્યાણકારી બનાવે છે , સ્વાસ્થ , ધન અને સમૃદ્ધિ લાવે છે, તથા શત્રુ બુદ્ધિનો વિનાશ કરે છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.