જાણવા જેવું – સત્વ ગુણની વૃદ્ધિ

प्रहर्षः प्रीतिरानन्दः सुखं संशान्तचित्तता।
कथंचिदभिवर्तन्त इत्येते सात्विका गुणा।।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ, ૧૯૧ અધ્યાય

અર્થાત
: જયારે શરીર અથવા મનમાં  કોઈ પણ પ્રકારથી પ્રસન્નતાનો ભાવ પ્રગટ થાય , હર્ષ વધે , સુખ અને શાંતિનો અનુભવ થાય ત્યારે “સત્વ ગુણ”ની વૃદ્ધિ થઇ હોય તેમ જાણવું

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.