જાણવા જેવું : મનુષ્યનાં પાંચ સ્વાભાવિક મિત્રો

विद्या शौचं च दाक्ष्यं च बलं शौर्यं च पञ्चमम्।
मित्राणि सहजान्याहुर्वर्तयन्तीह यैर्बुधाः।।

– મહાભારત , શાંતિ પર્વ, અધ્યાય ૧૩૯

પૂજની બ્રહ્મદતને જણાવે છે કે : મનુષ્યનાં  પાંચ સ્વાભાવિક મિત્રો છે: વિદ્યા, શૂરવીરતા , દક્ષતા , વિદ્યા અને ધૈર્ય

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.