શાસ્ત્રવિધાન: અષ્ટવક્રા અને વન્દ્યુ વચ્ચેનો શાસ્ત્રાર્થ (૧૧)

 

અષ્ટવક્રા અને રાજા જનકની રાજસભામાં ગુપ્ત રીતે રહેતો વરુણનો પુત્ર વન્ધુ વચ્ચેનાં શાસ્ત્રાર્થનો આ અગિયારમો શ્લોક છે . ( દસમો શ્લોક )

વન્દ્યુ અગિયારમાં શ્લોકમાં કહે છે :

एकादशैकादशिनः पशूना-
मेकादशैवात्र भवन्ति यूपाः।
एकादश प्राणभृतां विकारा
एकादशोक्ता दिवि देवेषु रुद्राः ।।

અર્થાત : પશુઓનાં શરીરમાં વિકારોવાળી ઇન્દ્રિયો અગિયાર છે . યજ્ઞોમાં સ્તંભ અગિયાર છે . પ્રાણીઓમાં વિકાર પણ અગિયાર પ્રકારનાં છે અને રુદ્રોની સંખ્યા અગિયાર છે . ( રૈવત, અજ, ભવ, ભીમ, વામ, ઉગ્ર , વૃષકપિ , અજૈકપાદ , અહિબુધન્ય , બહુરૂપ, મહાન)

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.