આજનો સુવિચાર – તમારું વલણ

યાદ રાખજો  તમારું “વલણ” તમારાં ભૂતકાળ , તમારું ધન , તમારું ભણતર , તમારી પરિસ્થિતિ  અને લોકો શું કહે છે અને કરે છે કરતાં વધુ મહત્ત્વનું  છે.

એ તમારા દેખાવ , કુશળતા અને પ્રતિભા કરતાં પણ વધુ  મહત્ત્વનું  છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.