જાણવા જેવું : દેવોને ઓળખવાની રીત

साऽपश्यद्विबुधान्सर्वानस्वेदान्स्तब्धलोचनान्।
अम्लानस्रग्रजोहीनान्स्थितानस्पृशतः क्षितिम् ।।

મહાભારત – અરણ્ય પર્વ – અધ્યાય ૫૪

અર્થાત: જેનાં શરીર ઉપર પરસેવો નથી , જેનાં કંઠની માળા કરમાતી નથી , જેનાં આંખોની પલક અનિમેષ રહે છે , જેનાં શરીર ઉપર મેલ નથી અને જેનાં ચરણ સ્થિર છે અને ધરતીને અડતાં નથી . આ સહુ લક્ષણ પરથી દેવતાઓની ઓળખ થાય છે .

અનુસંધાન : દમયંતીના સ્વયંવરમાં દેવતાઓ નળ બનીને આવ્યા હતાંએ આશા સાથે કે દમયંતી સાથે તેમનાં વિવાહ થાય. ત્યારે દમયંતીએ દેવતાઓને બાહ્ય ગુણોથી ઓળખી કાઢ્યાં હતાં .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.