આજનો સુવિચાર – સમાજમાં હાસ્યસ્પદ વ્યક્તિ

मूर्खो द्विजातिः स्थविरो गृहस्थः कामी दरिद्रो धनवांस्तपस्वी ।
वेश्या कुरूपा नृपतिः कदर्यो लोके षडेतानि विडम्बितानि ॥

અર્થાત : બ્રાહ્મણ , ક્ષત્રિય તથા વૈશ્ય કુળમાં જન્મ થયો છતાં જે મુર્ખ નિરક્ષર રહ્યો હોય ,

અથવા વૃદ્ધ હોવા છતાં જે ગૃહમાં નિવાસ કરતો હોય / પડ્યો રહે અને વાનપ્રસ્થ ના સ્વીકારે ,

અથવા જે નિર્ધન હોવા છતાં અનેક જાતની કામનાઓમાં રચ્યો પચ્યો રહે ,

અથવા જે ધનવાન હોવા છતાં જાતે કષ્ટ સહન કરતો હોય

અથવા જે વેશ્યા હોય પણ કદરૂપી હોય ,

અથવા જે રાજા હોય પણ કંજૂસ હોય –

તે સહુ આ સમાજમાં હાસ્યસ્પદ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.