જાણવા જેવું – અગ્નિના ગુણ


अग्नेर्दुर्धर्षता ज्योतिस्तापः पाकः प्रकाशनम्।
शौचं रागो लघुस्तैक्ष्ण्यं सततं चोर्ध्वभागिता।।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ , અધ્યાય ૨૬૧

અર્થાત:   અગ્નિના ગુણ છે : દુર્ઘર્ષ રહેવું , પ્રજ્વલ્લિત થવું , તપવું , પરિપાક , પ્રકાશિત , શોક, રાગ , શીઘ્ર ગમન, તીક્ષ્ણતા , લપેટો ની સાથે ઉપર જવું

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.