શાસ્ત્રવિધાન: યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ(૪)

પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદનો ચોથો પ્રશ્ન છે :

યક્ષનો સવાલ :

किं क्षत्रियाणां देवत्वं कश्च धर्मः सतामिव।
कश्चैषां मानुषो भावः किमेषामसतामिव ।।

અર્થાત : ક્ષત્રિયોમાં દેવત્વ શું છે ? એમનામાં સત્પુરુષોનો કે જેવો ધર્મ શું છે ? એમનામાં માનવીય ભાવ શું છે ? અને એમાં અસત્પુરુષો જેવું આચરણ શું છે ?

યુધિષ્ઠિર ઉત્તર આપે છે :

इष्वस्त्रमेषां देवत्वं यज्ञ एषां सतामिव।
भयं वै मानुषो भावः परित्यागोऽसतामिव ।।

અર્થાત: બાણવિદ્યા એ ક્ષત્રિયોનું દેવત્વ છે. યજ્ઞ એ તેમનો સત્પુરુષો જેવો ધર્મ છે. ભય એ તેમનો મનુષ્યતાનો ભાવ છે અને દિનજનોની રક્ષા ના કરવી એ અસત્પુરુષો જેવું આચરણ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.