આજનો સુવિચાર – પ્રમાદ

સનત્સુજાત મુની કહે છે

प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि तथाऽप्रमादममृतत्वं ब्रवीमि ।।

— મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૪૨ મો અધ્યાય

અર્થાત: પ્રમાદ મૃત્યુ છે અને અપ્રમાદ અમૃત છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.