જાણવા જેવું: આકાશ નાં ગુણ

आकाशस्य गुणः शब्दो व्यापित्वं छिद्रताऽपि च।
अनाश्रयमनालम्बमव्यक्तमविकारिता।।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ , અધ્યાય ૨૬૧
અર્થાત:  ધ્વનિ, વ્યાપકતા ,છિદ્રતા ,અપ્રતિઘાત (વિરોધી વગરનું) ,નિર્વિકારતા, અવ્યક્ત ( રૂપ અને ગંધ રહિત) ,ભૂતત્વ ( પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, એ પાંચ દ્રવ્યોમાં સમવાય), અદ્ધર( કોઈ પણ સ્થૂળ વસ્તુનાં ટેકા વિનાનું) – આ આઠ ગુણ આકાશનાં છે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.